Espai per a acollir iniciatives que difonen els valors i realitats existents en el nostre territori partint de la identificació i promoció de la pròpia cultura local; en especial a través de mitjans audiovisuals i de les noves tecnologies de la informació i comunicació.

Serranos y rurales

Espai web en què s’aborden qüestions relacionades amb el desenrotllament rural gràcies a la posada en comú d’experiències, idees i formació d’emprenedors que presenten una nova visió del medi rural de la comarca De la Serrania.

Un exemple del contingut és la reflexió realitzada per Josep Montesinos, professor d’Història de l’Art en la Facultat de Geografia i Història de València, sobre la despoblació, gentrificació i futur en la Serrania.

Llegir més

Així, es realitza una reflexió en què es planteja com el tradicional model de desenrotllament neoliberal en què els espais rurals són qualificats com no competitius, patint abandó de terres, falta de servicis, problemes de mobilitat i transport, despoblació etc… pot revertir-se gràcies a adequades inversions relacionades amb el turisme. Un turisme de qualitat, allunyat de les apostes tradicionals de sol i platja, i que és respectuós amb l’entorn el qual no modifica, sinó que protegix per que és la base de l’oferta.

S’aborda també la necessitat de fixar i vincular població local gràcies a la creació d’oportunitats que permeten una vida digna gràcies a l’aprofitament dels recursos endògens. Per tant, es tracta d’un espai que com tots els àmbits rurals estan cridat a ser un poc més que un espai de turisme per a ser un espai ple de vida i amb oportunitats per a la població local.

Esta reflexió completa i altres continguts disponibles en la web de Serranos y Rurales

Certamen de Activación Socio – Cultural (elCASC)

elCASC és un festival organitzat per l’oficina el fabricant d’espheras, l’Ajuntament de Villena i la Universitat d’Alacant, celebrat a l’estiu en el centre històric de Villena, i que consistix en el desenvolupament d’una sèrie de tallers i activitats multidisciplinàries on es desenrotllen intervencions arquitectòniques, artístiques o socioculturals de baix cost com a exemple pràctic per a la reactivació i regeneració d’esta trama urbana històrica.

Leer más

L’esdeveniment pretén establir-se com una ferramenta de participació per a la ciutat, dedicada a investigar i intervindre sobre l’estructura social i urbana del centre històric. El festival elCASC unix a tots els agents relacionats amb el planejament urbà i demostrant la importància d’una correcta coordinació dels diferents agents i recursos disponibles. elCASC intenta involucrar la gent a través d’accions i activitats participatives treballades en el carrer, millorant així la difusió i conscienciació de la importància dels veïns en la construcció de la seua ciutat. El desenvolupament conjunt i coordinat de totes les activitats multidisciplinàries oferix una visió integral sobre la situació molt més ajustada a la realitat complexa de la ciutat.

L’esdeveniment s’adapta d’una forma més precisa a la realitat local gràcies a la seua contínua revisió a través de les successives aproximacions en cada edició. Uns dels aspectes més importants que l’esdeveniment intenta posar en valor és la vinculació social que tot planejament i desenrotllament urbà ha de tindre en compte, posant la integració social com un dels paràmetres bàsics.

En 2014, diferents associacions d’escoles de planejament i associacions d’urbanistes tant europees com internacionals, van guardonar a elCASC amb el Young Planning Professionals Award. Este premi reconeix el treball del festival per ser una ferramenta pràctica integral molt útil i innovadora com a complement per al planejament i per la seua capacitat per a unir, coordinar i implicar els diferents agents implicats en la regeneració urbana.

En 2015, el Col·legi d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana va premiar a elCASC amb el premi COACV Solidari, reconeixent també el treball la labor social de l’esdeveniment. La quinta edició d’elCASC se celebrarà entre els dies 10 i 15 de juliol en el centre històric de Villena. Més informació e inscripcions en la seua Web

Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella (València)

Es tracta del document que reunix totes les iniciatives i estratègies que fins al moment estaven vigents en l’espai conformat per la Ciutat Vella i que marcarà l’evolució de les accions en qüestions com ara PEP PEP Ciutat VellaCiutat Vellala qualitat del teixit residencial, la qualitat i sostneibilidad de l’espai lliure, paisatge urbà i mobilitat, equipaments, incentivació de les activitats econòmiques i el manteniment del valor cultural i patrimonial.

Es tracta d’un projecte participatiu en què la ciutadania realitza aportacions en relació a tres eixos:

Llegir més

Ordenació, protecció i gestió. Abordant qüestions com la definició de les condicions urbanístiques que marquen el paisatge urbà del centre històric de la ciutat de València, catalogació del patrimoni que marque els límits per a les futures actuacions o l’agilitat en el procés de tramitació.

Infraestructura verda urbana. Abordant qüestions com l’establiment de millores en la qualitat de l’espai públic, la definició d’accions que fomenten la mobilitat sostenible o l’orientació sobr aspectes referits a la qualitat de la imatge urbana.

Regulació d’usos i activitats. Abordant qüestions com la recuperació del teixit residencial, la compatibilización de la terciarització del paisatge urbà amb la idea de barri o la integració d’equipaments i dotacions.

Un Pla que a més dels barris que constituïxen el districte 1 (El Carme, El Mercat, El Pilar, La Seu, La Xerea i Sant Francesc) , tindrà en consideració zones adyacentesque han estat tradicionalment vinculades al nucli murallat.

Projecte en els seus albors el document d’inici i més dels quals informació així com les maneres de participar, es troben disponibles en la Web del PEP de Ciutat Vella

Revista Caroig de l’Institut d’Estudis Territorials el Caroig (IETEC)

L’Institut d’Estudis Territorials el Caroig (IETEC) presenta entre els seus objectius i finalitats:Revista Caroig

– L’anàlisi de la problemàtica territorial, ecosocial,l cultural, patrimonial, etc. d’El Caroig i la proposta de les possibles solucions.

– La defensa del patrimoni natural, cultural, lingüístic, històric yartístico d’este territori, fomentant la seua catalogació, conservació i divulgació. Lleigr més

– Promoure estudis i investigacions científiques d’interés i calidadpara el territori d’El Caroig.

– Contactar i coordinar-se amb altres entitats i institucions així com adoptar les mesures necessàries per a col·laborar amb elles i promoure un desenrotllament territorial integral.

– Sensibilitzar als poders públics, a les entitats ciutadanes i a la població en general sobre les necessitats locals, comarcals i territorials.

– Potenciar la imatge local i comarcal d’este ampli territori, té lloc la publicació periòdica de la revista El Caroig, el número del qual 6 queda disponible a la seua continuació.

Extracte de El Caroig. Nº6

Més informació i materials disponibles en la seua la web Institut d’Estudis Territorials El Caroig

Plà EcoRiba (Riba-Roja), participació i paisatge per a la dinamització del territori a escala local

Amb la finalitat de millorar la protecció paisatgística, foment del consum responsable o la gestió responsable de EcoRibarecursos i residus, afavorit per la generació de l’educació per a l’aprenentatge integral del mig local, Riba-Rona de Túria presenta un pla de dinamització municipal, projecte participatiu amb el paisatge com a eix central.

Un projecte que presenta tres qüestions essencials: Llegir més

Eficiència energètica. Destinat al tractament de la qualitat ambiental i el pla estratègic territorial així com la coordinació intermunicipal. Un exemple d’estes actuacions són les dutes a terme per mitjà del pla d’eficiència energètica que rebrà una inversió de 250.000 euros per a potenciar l’estalvi i l’eficiència energètica així com previndre reduir la contaminació lumínica fruo de l’emissió directa d’uz artificial cap a l’atmosfera, particularment perniciós en l’entorn d’un espai protegit. Per a això es platea la realització d’auditories en els edificis públics iafavorir la consecució dels certificats d’eficiència oportuns.

Restauració paisatgística. Destinat a la protecció i restauració paisatgística gràcies a la conecividdad de la inraestructura verd i actuacions territorials més respectuoses. En este sentit destaca la labor dels treballs de catalogació d’arbres d’interés monumental i una proposta de ruta turística associada. Un total de 26 exemplars amb protecció genèrica i protecció expressa que blinden el territori i el seu paisatge associat davant de futures actuacions urbanístiques gràcies a la inclusió d’11 d’estos arbres en el catàleg d’arbres monumentals de la Comunitat Valenciana i 16 del catàleg d’interés local. Així, afavorir la protecció i consum dels recursos responsable, complementat per una ruta turística que permeta als visitants coocer el territori i el seu paisatge i riqueses associades.

Cal destacar els exemplars que passaran a formar part des d’ara del catàleg de la Comunitat Valenciana com és el cas d’un pi en el Mas de Porxinos; un plataner en Mes de Traver; dos xops negres en Mes de Traver; tres palmeres datileres en l’avinguda de la Pau, en el Mas de Mompó i una última en el Mas de Sant Antoni de Poio; i, finalment, una palmera de l’espècie “washingtonia” en el Mas de Mompó. Totes elles, s’inclouran en el catàleg de la Conselleria de Medi Ambient pel seu indubtable interés.

Pla educatiu i socioambiental. Per a afavorir el coneixement del medi local i el foment de projectes integradors d’educació ambiental i potenciar ecoturisme i movillidad sostenible. Algunes de les iniciatives que s’han dut a terme inclouen xarrades en la facultat de magisteri de la UV com aa titulada “Propuestas innovadores d’Educació Ambiental per a infantil, primària i secundaria” que al seu torn presentava les diferents actuacions realizades en el terme municipal, en el seu centre centre escolar CEIP Mes d’Escote i l’Institut IES El Quint.

A manera d’exemple, es presenta la ponència sobre els ‘Bosques Escuela’ de Teresa Giménez en infantil; la presentació del “Bon dia Túria” realitzada per Julia Villaescusa (directora del CEIP Mes d’Escoto) que treballa en les aules a fi de donar a conéixer el Parc Natural del Riu Túria present en el terme municipal fomentant el respecte cap a un espai en què conéixer els impactes que es produïxen en el i les mesures associades necessàries per a corregir-los gràcies a iniciatives com l’Hort Escolar o l’apadrinament d’una parcel·la de Parc Natural; o el projecte “El Túria, aula integral” a càrrec ded Carmen Bonet i Ricard Segura (IES el Quint) basat en la interdisciplinarietat d’accions mediambientals participades amb l’alumnat com a casetes niu per a rates penades.

Un projecte a tindre en compte per a dur a terme per altres espais locals. Més informació a la Web de l’Ajuntament de Riba-Roja

El Pla Cabanyal-Canyamelar: protecció i reforma dels barris per a la millora del benestar i la qualitat de vida dels seus habitants

Anteriorment conegut com Cabanyal 2010, el Pla Cabanyal-Canyamelar és la societat gestora destinada a portar cap la totalitat d’actuacions urbanístiques i edificatòries destinades a la rehabilitació dels espais que conformen estos barris, i que en última instància afavoriran la revitalització del barri.Plan Cabanyal-Canyamelar

Projecte que naix amb el Conveni subscrit el 10 de gener de 2005 entre Ajuntament de la ciutat de València i la Conselleria de Territori i Vivenda de la Generalitat Valenciana. Llegir més

Així, s’adquirix el compromís de col·laboració per a la realiación de les mesures que asseguren rehabilitació i regeneració de l’espai en qüestió gràcies a la citada gestora que amb tal fi durà a terme accions tals coomo elaboració d’estudis urbanístics, redacció d’instruments de planejament i projectes d’urbanització, projectes de reparcel·lació o expropiació, execució d’obres d’infraestructura, urbanització i edificació, remodelació i rehabilitacióon urbana i dotació de servicis i instal·lacions urbanes d’ús i servici públic, i en general, operacions de construcció d’edificis i equipaments de qualsevol tipus.

Per a la consecució d’estos fins, per mitjà de la coordinació de les oficines municipals obertes en el barri, es van dur a terme intervencions per a dotar d’equipaments com a Jardí de la Remunta, la recuperació d’alguns edificis emblemàtics, com l’antic Molí Arrosser, que hui alberga el Museu de l’Arròs i el Museu de la Setmana Santa Marinera; la Casa de la Reina, convertida en biblioteca municipal; el Teatre El Musical, antic Cine Musical; i, més recentment, l’Ateneu Musical del Port; i els Espais Esportius Municipals del Carrer Doctor Lluch.

Al seu torn, rehabilittar i millorar l’espai públic gràcies a la renovació d’una part important de l’espai públic, amb la reurbanització dels carrers Pare Luis Navarro, Progrés, José Benlliure, Escalante, Pedro Maça, Comte de Melit, Remunta i part d’Espadà i les Places de Creu del Canyamelar i Mare de Déu de Vallivana. Estes actuacions han permés readequar la secció viària i ampliar considerablement els espais de vianants.

Mes expemples e imagens històriques queden disponibles en el espai web del Plan Cabanyal-Canyamelar.