Secció en què donar cabuda a nous imaginaris d’organització i articulació territorial de l’Estat, i de macroregions europees, des d’una òptica Valenciana.

Regions i ciutats per al creixement inclusiu y sostenible

El passat mes d’octubre va tindre lloc la Setmana Europea de les Regions i Ciutats, plataforma de conferències i xarxes per a experts en desenrotllament regional i local intersados en l’intercanvi de buneas pràctiques per al desenrotllament econòmic, la cooperació transfronterera, la inclusió social, les estratègies regionals d’iinovación i creació de microempreses (PIME) entre altres.

Així, durant la 14a edició, s’ha fet particular insistència en el creixement sostenible i integrador basats en la simplificació dels fons estructurals i d’inversió per mitjà de 130 tallers, coordinats per associacions de regions i ciutats; tallers i debats del Comité de les Regions i seminaris universitaris recolzats per l’Associació d’Estudis Regionals, l’Associació d’Escoles Europees de Planificació i l’Associació Regional de Ciències Europees.

Es plantegen així qüestions sobre:

Creixement econòmic sostingut i sostenible. A fi de contemplar les noves oportunitats per a les regions i ciutats de fomentar el desenrotllament i noves oportunitats laborals així com els principals factors que atrauen noves inversions productives en l’actualitat, es presenta que regions i ciutats són actualment les més reeixides en el disseny de noves inversions i per què. Destaquen qüestions com l’eficiència energètica, desenrotllament d’economies baixes en carboni i la promoció de l’economia circular o l’especialització intel·ligent. en definitiva, la innovació.

Desarrollo europa

Així, València i Castelló tenen presència en esta qüestió com a ciutats destaques que stán abordant a poc a poc estes qüestions.

Altres de les qüestions essencials qu es tracten són la importància de les asociacionesy la governança multinivel, com a espai de debat i posada en comú d solucions per a fer front a les restes actuals relacionats amb el desenrotllament urbà, i l’evolució del seu impacte.

Partner ships

Les províncies de València i Castelló formen una associació regional destinada a la recuperació energètica dels residus produïts en les seues regions i a la Regeneració urbana de la UE per a les Ciutats sostenibles i un futur millor. Mentrestant, Alacant forma una associació regional destinada a la Regeneració urbana de la UE per a les Ciutats sostenibles i un futur millor.

El mapa complet es troba en l’enllace següent: Regions i ciutats per a un creixement sostenible i integrador. Associacions regionals

Eurorecerca 1487: Segona convocatòria d'Interreg Sudoe

Itrreg Sudoe és un programa de suport al desenrotllament rgional en el sud-oest d’Europa amb finançament de projectes transnacionals per mitjà del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) , promovent la cooperació transnacional amb el fi d donar rspuestas i solucions a les problemàtiques comunes presents en les rgiones del sud-oest europeu, com ara falta d’inversió en investigació i desenrotllament, baixa competitivitat de la xicoteta i mitjana empresa o l’alta exposició als risgos ambientals i problemes derivats del canvi climàtic.

Així, i per al compliment dels seus propòsits, convoca una segona convocatòria de projectes oberta del 13 al 31 de març de 2017 (primera fase) dins del nou període programàtic (2014-2020) , focalitzada en els proyeectos que promoguen les capacitats d’innovació i la protcción del medi ambient i d’eficàcia de recursos.

Es presenta a continuació aquelles dades essencials per al coneixement de la convocatòria i els enllaços per a accedir a la informació completa, ja que reprsenta una oportunitat idònia per al compliment dels objectius de la present secció, proposar nous imaginaris d’organització i articulació territorial de l’Estat, i de macroregions europees, des d’una òptica Valenciana.

Informació completa

 Informació general

Dins de les 5 prioritats operatives que conformen el programa, la prsnte convocaria se centra la Prioritat 1 relativa a les capacitat d’innovació per a un creixement intel·ligent i sostenible, i la Prioritat 5 relativa a la protecció del medi ambient i la promoció d’eficàcia en els recursos naturals.

Tota entitat pública o privada amb independència de l’ànim de lucre així com les empreses (excepció les grans empreses) ubicades en el Sud-oest europeu poden ser beneficiàries amb excepcionalitat de les emepresas que no podran ser beneficiàries principals (coordinadores) . Dins de la convoctaria s’hac referenicia com a regions del Sud-oest europeu a Espanya, França, Portugal i Regne Unit (Gibraltar) (incloent la totalitat del país o la regió, i per tant, sent Territori Elegible La Comunitat Valenciana amb la presència del Principat d’Andorra per sense possibilitat d’obtner finançament FEDER, que per a esta convocatòria és per a la Priodidad 1: 16.000.000 euros i la Priodiad 5: 9.000.000 euros amb la possibilitat d’un cofinançament gràcies a la contribució dels FEDER no superior al 75% del cost total subvencionable del projecte.

Per a l’opció al projecte ha de produir-se almenys el consorci de tres entidads pertnencientes a tres països diferents participants en el programa, i tindre una duració no superior als 3 anys.

Per a la presentació de propostes, rcordar que la convocatòria seguix un procediment en dos fases:

1a Fase: Presentació de la idea de projecte i els documents de suport (declaració responsable i de compromís del beneficiari principal -coordinador- i les declaracions d’interés per part de les entitats participants. Les propostes de la primera fase es presentaran de manera electrònica per mitjà de l’aplicació informàtica eSudoe i també l’original de la declaració responsable i de compromís en paper a l’adreça postal indicada en la convocatori entr el 13 i el 31 de març de 2017 a les 12:00 h (hora local de Santander).

2a Fase: Els projectes seleccionats de la primera fase hauran de presentar el formulari d candidatura complet i els annexos corresponents.

Per a facilitar la busca de socis, s’habiliten dos espais:

Bossa de Projectes: Ferramenta per a dur a terme tant la publicació d’una idea de projecte com per a convertir-se en soci en una idea de projecte existent.

Base de datos KEEP: Espai de rcolección de la informació relativa als projectes i socis que treballen en cooperació territorial, inclusives els programes Interreg, l’Instrument de Pre-acceso (IPA) i l’Instrument Europeu de Veïnat (ENI).

Finalment es facilita l’accés als diferents documents que puguen resultar d’interés per a la convocatòria:

Text Oficial de la Convocatòria (espanyol)

Guia Sudoe

Programa Sudoe: Cooperació Territorial Europea. Programa de Cooperació Interreg V – B Europa Suroccidental. Versió adoptada per la CE el 18 de junio de 2015